224 Khách đã đặt hàng,  6 Khách gọi đặt hàng hôm nay